We zijn ondertussen een goed jaar na de inwerkingtreding van de codextrein mbt het bouwen van hobbystallen voor weidedieren in agrarisch gebied. We hebben ondertussen al enkele vergunningen op zak en tezelfdertijd zijn er ook enkele projecten terug in de kast beland. Bijgevolg is dit hét moment om eens te overlopen wat de ervaringen ondertussen zijn.

Als je binnen de grenzen van de wet blijft, is er best veel mogelijk.

Vroeger was de reflex al vlug ‘oei agrarisch gebied; je zal daar stedenbouwkundig gezien waarschijnlijk niet veel mogen doen’. En eigenlijk is dat een foute opvatting. Ook al moeten we bewuster dan ooit omgaan met onze omgeving; in tijden dat het begrip ‘betonstop’ te pas en te onpas in de mond wordt genomen, kunnen we echt zeggen dat er veel mogelijkheden zijn om te bouwen, verbouwen of herbouwen in agrarisch gebied. Vroeger al voor wat woningbouw betrof, nu is dit zelfs uitgebreid met het gegeven ‘hobbystal’.

Vastleggen van de wettelijke grenzen.

Wanneer je met de bevoegde diensten van de gemeente praat of zelfs als je nog een stap verder gaat en met de adviesorganen in gesprek gaat, merk je dat er bij die mensen een grote ontgoocheling te bespeuren valt. Bij het vastleggen van de wet is er nauwelijks rekening gehouden met hun visie op het omgaan met ruimte in het agrarisch gebied. Deze ontgoocheling is zeker en vast terecht, wat niet wegneemt dat de regelgeving op dit moment is wat ze is en dat ze gebruikt kan worden om vergunningen aan te vragen.

Onduidelijkheden binnen de codextrein?

‘De stal moet binnen een straal van 50m. van een hoofdzakelijk vergunde woning worden opgericht’. Hierin wordt er geen uitspraak gedaan of de woning al dan niet in eigendom moet zijn van de aanvrager van de hobbystallen. Deze specifieke situatie hadden we voor tijdens een voorbespreking. De gemeente was van oordeel dat de woning effectief dezelfde eigenaar moest hebben als de aanvrager van de stallen. De bouwheer koos ervoor om dit dossier niet verder te zetten (met het oog op een vervolg bij deputatie), al hadden we zeker kans om op dat niveau een positief advies te krijgen, daar deze situatie nagenoeg letterlijk besproken wordt in de Q&A van de codextrein.

Sommige situaties brengen beperkingen met zich mee, door het begrip ‘hobby’ dat eraan verbonden wordt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die hippotherapie geven. Deze activiteiten horen niet thuis in agrarisch gebied, omdat het geen beroepslandbouw omvat. Maar tezelfdertijd is het ook geen hobbygebeuren, waardoor ook de codextrein niet kan worden aangewend.

Conclusie

Elke situatie is anders, elke interpretatie is anders. Bijgevolg is het belangrijk om, als de wens tot bouwen van een hobbystal er is, met een goed onderbouwde voorstudie in gesprek te gaan met de bevoegde diensten van de gemeente.