Studio Crul differentieert zich graag met projecten die een onderbouwd stedenbouwkundig inzicht vereisen. Deze stedenbouwkundige kennis is uitgestrekt over verschillende domeinen:

Wonen in agrarisch gebied

Tegenwoordig zijn er heel wat mogelijkheden om ook in agrarisch gebied te verbouwen of herbouwen. Als aan alle randvoorwaarden van stedenbouw voldaan is, is het mogelijk om een ruime woning tot 1.000m³ te herbouwen. Eén van de bepalende parameters die herbouwen in zonevreemd gebied mogelijk maakt, is de vereiste dat er op het terrein een vergund geachte constructie staat. Met onze ervaring hebben we al dossiers uitgewerkt waarbij het checken en bewijzen van dit begrip niet evident, maar wel mogelijk is.

Bouwen in een archeologische site

Vanaf juni 2016 is het voor sommige projecten noodzakelijk om, alvorens er een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan ingediend worden, een archeologienota op te stellen. Heel vaak gaat dit over projecten met bodemingrepen vanaf 1.000m². Aangezien Studio Crul heel veel projecten uitvoert in het Meetjesland, en aangezien er in Middelburg een archeologische site (Bladelin -laatmiddeleeuws) gelegen is, is in deze zone het opstellen van een archeologienota, bij elke ingreep noodzakelijk. Studio Crul adviseert mensen die in deze zone willen bouwen of verbouwen, op vlak van stedenbouw.

Wonen in overstromingsgevoelig gebied

Wonen in overstromingsgevoelig gebied hoeft niet te betekenen dat je woning ook effectief te maken krijgt met waterproblemen. Deze bezorgdheid kan voorkomen worden. Studio Crul voert graag het studiewerk uit, waarbij er nagegaan wordt als de voorgestelde ophogingen voldoende gecompenseerd worden. Aansluitend kunnen hierbij ook enkele noodzakelijk technische ingrepen voorgesteld worden. Voor het indienen van de bouwaanvraag wordt er steeds een bespreking met stedenbouw aangevraagd.

Verbouwen met afstand van meerwaarde

Wonen is vaak gekoppeld aan ‘zich ergens thuis voelen’. Het wordt moeilijker als je woont op zo’n plaats waar je je thuis voelt, maar als er tezelfdertijd beperkingen, vanuit stedenbouw, voor het bouwen of verbouwen worden opgelegd. Ook dan zijn er mogelijkheden. Studio Crul heeft reeds dossiers uitgewerkt waarbij er afstand van meerwaarde wordt ingeroepen. Denk hierbij vb. aan terreinen die gelegen zijn in de reservatiezone voor de uitbreiding van het Schipdonkkanaal, of in de 100m-zone naast de E34.

Verkavelingswijziging

Bouwen in een verkaveling brengt met zich mee dat de woning moet afgestemd zijn op de verkavelingsvoorschriften. Als de ideale woning niet afgestemd geraakt op deze voorschriften is het mogelijk om hiervoor een afwijking of wijziging aan te vragen. Denk hierbij vb. aan het wijzigen van de dakvorm, bouwhoogte, bouwvrije stroken, gevelmaterialen, …

Regularisatie

In Vlaanderen treffen we vaak gebouwen aan die doorheen de voorbije jaren werden verbouwd en uitgebreid. Vaak gebeurde dit zonder vergunning. Op dit moment evolueren we naar het gegeven dat mensen het wel belangrijk vinden dat hun woning, of de woning die ze wensen te kopen, vergund is. Enige optie is dan het aanvragen van een regularisatie. Studio Crul denkt graag mee in dergelijke dossiers. Het gebeurt dat een bestaande toestand van een woning niet volledig voor regularisatie vatbaar is, maar mits bepaalde ingrepen uit te voeren wel.

Meldingsplicht

Het is niet voor het bouwen van elke constructie noodzakelijk om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Vaak volstaat het om een meldingsdossier op te stellen. Een meldingsdossier kan aangevraagd worden met of zonder architect. In beide gevallen kan Studio Crul hier duidelijk advies bij geven.